پایتون یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی موجود است. مختصر بودن کدها و خوانایی بالای آن او را به یکی از مطلوب ترین زبان ها در میان برنامه نویسان تبدیل کرده است.

در این مطلب به چند مورد از توصیه ها و ترفندهایی که می توانید در برنامه نویسی پایتون به کار ببرید اشاره کرده ایم:

1. تعویض دو عدد در همان محل!


x, y = 10, 20

print(x, y)

x, y = y, x

print(x, y)

خروجی:

10 20

20 10

 

2. برعکس کردن رشته در پایتون


a ="GeeksForGeeks"

print("Reverse is", a[::-1])

خروجی:

Reverse is skeeGroFskeeG

 

3. ایجاد یک تک رشته از تمام المان های موجود در لیست


a = ["Geeks", "For", "Geeks"]

print(" ".join(a))

خروجی:

Geeks For Geeks
 

 

4. زنجیره کردن عملگرهای مقایسه


n = 10

result = 1 < n < 20

print(result)

result = 1 > n <= 9

print(result)خروجی:

True
False
 


5. استفاده از شمارنده ها در پایتون


class MyName:

    Geeks, For, Geeks = range(3)

  

print(MyName.Geeks)

print(MyName.For)

print(MyName.Geeks)

خروجی:

2

1

2


6. برگرداندن مقادیر چندگانه از توابع


def x():

    return 1, 2, 3, 4

a, b, c, d = x()

  

print(a, b, c, d)خروجی:

1 2 3 4

 

7. پیدا کردن پرتکرارترین مقدار در یک لیست


test = [1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 4]

print(max(set(test), key = test.count))

خروجی:

4

 

8. بررسی حجم استفاده ی حافظه ی یک شی


import sys

x = 1

print(sys.getsizeof(x))خروجی:

28
 


9. n مرتبه پرینت یک رشته


n = 2;

a ="GeeksforGeeks";

print(a * n);

خروجی:

GeeksforGeeksGeeksforGeeks
 


10. یافتن کلماتی که دقیقا با یک سری حروف مشابه هم تشکیل شده اند


from collections import Counter

def is_anagram(str1, str2):

     return Counter(str1) == Counter(str2)

print(is_anagram('geek', 'eegk'))

  

print(is_anagram('geek', 'peek'))   خروجی:

True
False