جلسه ۳ - قبل از مشاهده این دوره چه چیزهایی باید بدانید