جلسه ۸ - Paint کردن اشکال توسط Canvas های محیط نمایشی