جلسه ۷ - طراحی یک منظره اسرار آمیز مه آلود با یک جانور خیالی