جلسه ۴ - طراحی یک فرد آتش افکن با جزئیات عجیب و فانتزی فراوان