جلسه ۷ - طراحی تصویری از یک منظره طبیعی با تریکیبی از چندین تصویر مجزا