جلسه ۴ - طراحی یک صحنه فانتزی در نمایی از راکت های فضایی