جلسه ۳ - طراحی یک اتاق فانتزی و ماورایی با استفاده از اشیاء غیر طبیعی