جلسه ۱ - نصب پوسته های جدید از لیست پوسته های وردپرس