جلسه ۸ - افزودن موضوعات، تگ ها، فرمت پست و دیگر موارد