جلسه ۳ - فرمت دهی پیشرفته متن در ایجاد یک پست جدید