جلسه ۳ - استفاده از Disqus برای کار با نظرات و اسپم نشدن

سوالات کاربران در این فصل

برای سوال پرسیدن، باید مشترک دوره باشید.