جلسه ۷ - همزمان سازی عکسها بر روی دو کامپیوتر به کمک Live Sync