جلسه ۲۸ - روز بیست و هشتم - نحوه ایجاد Snippet ها برای راحتی کار در کدنویسی سریع