جلسه ۲۳ - روز بیست و سوم - راه ها و تکنیک های سریع نویسی کدها