جلسه ۲۲ - روز بیست و دوم - بررسی اهمیت Validation یا به اصطلاح قانون مند سازی یک صفحه وب