جلسه ۲۱ - روز بیست و یکم - فرآیند مشکل یابی و بررسی کدهای CSS و HTML