جلسه ۲۰ - روز بیستم - تفاوت های موقعیت سنجی نسبی و مستقل