جلسه ۹ - روز نهم - طبقه بندی انواع فایل ها و فرمت ها برای راحتی کار