جلسه ۶ - روز ششم - بررسی نقل قول ها و Blok Quote ها