جلسه ۴ - روز چهارم - رابطه پدر، فرزندی و ارتباط میان اجزای کد