جلسه ۲۴ - روز بیست و چهارم - بررسی Stylesheet های موجود و Normalizing