جلسه ۱۳ - روز سیزدهم - یک امتحان از مواردی که تاکنون یاد گرفته اید