جلسه ۴ - زمان بندی و فاصله گذاری برای نمود دادن سنگینی یک جسم