جلسه ۲ - استفاده از Exaggeration برای انعطاف بخشی به حرکات کاراکتر