جلسه ۸ - آموزش کار با نرم افزار آموزش زبان کودکان ABC English Made Easy