جلسه ۲ - نمایش انیمیشن ها با افزوده شدن خودکار فریم های میانی