جلسه ۴ - انتشار نرم افزار در مارکت های ایرانی و خارجی