جلسه ۲ - افزودن تنظیمات برای یک Widget

سوالات کاربران در این فصل

برای سوال پرسیدن، باید مشترک دوره باشید.