جلسه ۱ - استفاده از تنظیمات اشتراکی یا Shared Preferences