جلسه ۴ - قرار دادن آبجکتها در صحنه و اعمال تغییر روی آنها