جلسه ۷ - اضافه کردن محتوا از یوتیوب و سایت های مشابه