جلسه ۱۲ - کوتاه سازی پست ها و استفاده از چکیده مطلب