جلسه ۶ - استفاده از میانبرهای سریع برای فرمت بندی متن