جلسه ۳ - امنیت از طریق میزبانی، پلاگین ها و خدمات ثالث