جلسه ۳ - جذب خوانندگان جدید از طریق به اشتراک گذاری اجتماعی