جلسه ۵ - بررسی نحوه استفاده از دستورات قسمت Arrange