جلسه ۲ - تنظیم موقعیت ، چرخش و تغییر اندازه ترسیمات و تصاویر