جلسه ۵ - اصلاح کردن مشکلات مربوط به نقاط خیلی روشن در Sampling