جلسه ۳ - معرفی مولفه‌های جدید در محیط کاربری و تنظیمات سریع