جلسه ۸ - افکت Depth of field: استفاده از یک نمای پرسپکتیو