جلسه ۶ - Push و Pull کردن Faceها برای سه بعدی سازی