جلسه ۵ - اعمال آخرین تغییرات روی هایلایت و درخشش ها