جلسه ۳ - تنظیم رنگ با استفاده از ماسک های رندر شده