جلسه ۳ - تنظیم مقادیر Global Illumination برای تاثیرات بصری