جلسه ۲ - بهبود بخشی Final Gather برای سرعت رندر بیشتر