جلسه ۴ - استفاده از نشانه ها برای مدیریت و مرتب سازی