جلسه ۵ - نکات و کلیدهای میانبر Trim یا تغییر طول شات