جلسه ۱ - تغییر طول شات با استفاده از ابزار Ripple Edit