جلسه ۳ - استفاده از ابزار Rate Stretch برای تغییر سرعت کلیپ ها